Algemene Voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden All-in Bedrijfsdeuren & Docking VOF
Ingeschreven bij de KvK, Printerweg 6, 3821AD Amersfoort onder nummer 54442575
All-in Bedrijfsdeuren, Bosweg 2, 3781NG Voorthuizen

Artikel 1 : Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die All-in Bedrijfsdeuren & Docking
V.O.F. doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg
kunnen zijn.
1.2 All-in Bedrijfsdeuren & Docking V.O.F. wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt
aangeduid als opdrachtgever.
1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten
overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst
1.4 Standaard voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door de
opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2 : Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer
uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering franco, “Delivered At Place”,
conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
2.4 De inhoud van folders, drukwerken enz. binden de opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst
daar naar uitdrukkelijk wordt verwezen.
2.5 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft
moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen

Artikel 3 : Rechten van intellectuele eigendom

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle
rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of
aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens
mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet
worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per
overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van EUR 25.000. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek
binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is
opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van EUR 1.000 per dag. Deze boete
kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4 : Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer
krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen,
berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het
gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen,
materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4 Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden
verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt
deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 : Levertijd

5.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij
de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische
details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde
tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is
ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren
toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van
opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn
planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de
tijd die nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit
toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de
levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden
ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd
met de daardoor ontstane vertraging.
5.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval
recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen

Artikel 6 : Risico-overgang

6.1 Levering vindt plaats franco, “Delivered At Place”, conform Incoterms 2000; het risico van de
opdracht gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan
opdrachtgever.
6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen
dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust
ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3 Ook in het geval dat de opdrachtnemer de zaak, of een gedeelte van de zaak, installeert en/of
monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat de zaken ter beschikking worden
gesteld aan de opdrachtgever.
6.4 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn
afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van
de opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.
6.5 Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te
ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij de opdrachtgever tot het
moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7 : Prijswijziging

7.1 Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag
door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de
overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
7.2 Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling
van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te
gebruiken, dan wordt dit in de overeenkomst nader uitgewerkt.

Artikel 8 : Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door
omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten
zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn
invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of
onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschap, het verloren gaan van te verwerken
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3 Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming
meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en
wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden.
Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding
geleden of te lijden schade.

Artikel 9 : Omvang van het werk

9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen
die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:
a. De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk;
b. De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele
voorzieningen;
c. De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. De kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. Reis- en verblijfkosten.

Artikel 10 : Wijzigingen in het werk

10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. Er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. De door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid
c. Van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken
10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op
het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde
van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de
eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze
bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11 : Uitvoering van het werk

11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

 • Gas, water en elektriciteit;
 • Verwarming;
 • Afsluitbare droge opslagruimte;
 • Op grond van de Arbo-wet en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal,
verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van
derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de
plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en
daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden
worden uitgevoerd zodra de opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de
planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor
opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade

Artikel 12 : Oplevering van het werk

12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd en schriftelijk vastgelegd;
b. Het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van
het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. Opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en
opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of
het werk al dan niet is goedgekeurd.
d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen
schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het
werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet
opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van al opgeleverde delen van het
werk.

Artikel 13 : Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding
komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2 Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen
redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen
redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door
opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht
13.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever
dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens
de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan
zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever
dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet
leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever
aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek
van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever
voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens
productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of
materialen.

Artikel 14 : Garantie

14.1 Opdrachtnemer staat voor een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede
uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of
hij:

 • De bewerking opnieuw uitvoert;
 • Het gebrek herstelt;
 • Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer
gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als
blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer
worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

 • De zaak herstelt;
 • De zaak vervangt;
 • Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.4 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde
zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van
de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd
door de opdrachtnemer, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventuele gemaakte reis- en
verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.5 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te
nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond
van dit artikel.
14.6 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel
gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.7 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten
opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.8 a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik en/of onoordeelkundige behandeling;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die net nieuw waren op het moment van
levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn
aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15 : Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien
dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij
opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16 : Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking
staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel
6:90 BW.

Artikel 17 : Betaling

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door
opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. Bij balieverkoop contant;
b. Bij termijnbetaling:

 • 40% van de totale prijs bij opdracht;
 • 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
 • 10% van de totale prijs bij oplevering;

c. In alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van
opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als
opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
opdrachtgever te verhalen.
17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten,
tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op
opdrachtnemer van toepassing is.
17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. Een betalingstermijn is overschreden;
b. Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de
gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is
opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar,
maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte
van de maand gezien als een volle maand.
17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is
opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum
van EUR 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
Over de eerste EUR 3.000,= 15%
Over het meerdere tot EUR 6.000,= 10%
Over het meerdere tot EUR 15.000,= 8%
Over het meerdere tot EUR 60.000,= 5%
Over het meerdere vanaf EUR 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening
volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten
die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
17.9 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te
dragen. In zodanig geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente met
een minimum van EUR 35,00. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn
dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.10 Naast de incasso- en administratiekosten wordt opdrachtgever registratiekosten van EUR 25,00
in rekening gebracht.
17.11 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een
percentage. Dit percentage is, maximaal gelijk aan 5% vermeerderd met een percentage gelijk
aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgelegd door het CBS, voor het
jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat de
prijsverhogingen naar aanleiding van de door opdrachtnemer toegepaste indexatie geen grond
vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de
overeengekomen prijs.

Artikel 18 : Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:.
1. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
2. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet
betaalt of zal betalen;
3. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,
zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten
zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken
terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich
bevinden.
18.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde
zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde
zaken aan opdrachtnemer te verpanden

Artikel 19 : Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van
opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds
goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Het Nederlands recht is van toepassing
20.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels
hanteren.
20.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of
mediation overeenkomen.